W co wierzymy

Jedynego Wszechmogącego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jest jedynym, najwyższym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat (narodził się z Marii Panny), aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest jedynym Pośrednikiem i Orędownikiem.Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.Nowonarodzenie z wody i Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego.Chrzest Duchem Świętym oraz w prowadzenie i dary (charyzmaty) Ducha Świętego.Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie), Wieczerzy Pańskiej (pod postacią chleba i wina oraz z umywaniem nóg). W pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.

Odrodzone (nowe) doczesne życie chrześcijanina, tj.:

  • modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe, święte (w tym bez nałogów);
  • poszanowanie godności każdego człowieka;
  • sumienne wykonywanie obowiązków (w domu, szkole, pracy, społeczeństwie);
  • dbanie o: nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny), rodzinę, rodzicielstwo i macierzyństwo;
  • ochronę życia (w tym nie odbywanie służby wojskowej).